Algemene voorwaarden

1. Definities

Grow 4 Health: Personal trainer Nina Vercruyce

Cliënt, klant, trainee: Natuurlijk persoon waar personal training of andere diensten aan wordt verleend

Opdrachtgever: Rechtspersoon aan wie door de Grow 4 Health diensten wordt verleend

Website: www.grow4health.be


2. Algemeen

De cliënt of opdrachtgever kan diensten van Grow 4 Health afnemen nadat er e-mailcontact, telefonisch contact of persoonlijk contact is geweest tussen de cliënt/opdrachtgever en Grow 4 Heatlh en overeengekomen welke diensten er geleverd gaan worden door Grow 4 Health.
Producten die worden aangekocht zijn op de door de cliënt/opdrachtgever doorgegeven specificaties op maat gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling of overeenkomst, hetzij mondeling of schriftelijk definitief.

Grow 4 Health neemt zichzelf het recht voor dit te kunnen wijzigen bij misverstanden, verkeerde aankopen, overlijden, valse identiteitsuitgave.


3. Overeenkomst

Grow 4 Health biedt, op basis van de door de cliënt/opdrachtgever doorgegeven specificaties tijdens een intakegesprek of ingevulde vragenlijst, een aanbod van diensten aan tot begeleiding of advies. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt/opdrachtgever dit aanbod, in persoon of via mail en sms aanvaardt en gaat van start na de eerste betaling of afspraak.

De overeenkomst bevat: Een intake, omschrijving van de begeleiding en prijs, werkwijze en de algemene voorwaarden.


4. Betalingsvoorwaarden

Personal Training

Het intakegesprek

Tijdens het oriënterend intakegesprek neemt de trainer niet enkel de benodigde informatie op om de trainingen op maat voor te bereiden maar legt hij ook uit wat de prijzen en betalingsvoorwaarden zijn en verwijst hij naar deze pagina zodat de overvloed aan informatie terug kan worden opgehaald.

Manieren van betaling

De betaling voor de aangeboden diensten kan op 2 manieren gebeuren.

Bedrag wordt in 1 keer betaald

Het bedrag wordt elektronisch of in cash in 1 keer betaald en is daarmee vanaf de eerste les definitief zonder extra kosten. De klant geeft dan de toestemming om de training voor het hele pakket voor te bereiden.

Bedrag wordt in termijn betaald in cash of elektronisch.

De klant geeft dan ook toestemming om de training voor het hele pakket voor te bereiden.


5. Niet betaling

Bij niet betaling kunnen de diensten worden stopgezet en pas hervat als het bedrag betaald is. Bij meer dan 3 niet betaalde trainingen komt er zelfs een extra administratieve boete van 5 euro per achterstallige training bij.


6. Overschrijding betaaldatum

Als de betaling nog niet voltooid is voor het eind van het trainingstermijn komt er een administratieve boete van 50 euro bovenop het verschuldigd bedrag en administratieve boetes voor achterstallige betalingen.

Indien de factuur 14 dagen na de laatste training nog niet voldaan is, is Grow 4 Health gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook de kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder mede worden verstaan kosten door een incassobureau en rechterlijke kosten.


7. Stopzetting


Als men wilt stoppen of de trainingen wilt opschorten dient dit via brief, mail of sms te worden duidelijk gemaakt aan de trainer met een duidelijke reden.

De prijzen van het pakket vervallen dan naar de gedane diensten.

Voor personen die alles op voorhand hebben betaald zal het bedrag vereffend worden en de rest zal terug gestord worden.

Voor personen die per sessie betalen zal een bijkomende factuur worden opgesteld waarin het extra bedrag zal worden vereffend.
Het bedrag zal niet hoger zijn dan het oorspronkelijk totaalbedrag van de pakketten en extra eventuele boetes voor achterstallige betalingen of niet opgedaagde trainingen.


8. Te laat komen en niet opdagen


Bij het te laat aankomen of uitlopen van de vorige les van de Trainer heeft de klant nog steeds recht op een volledige sessie.
Bij het te laat aankomen van de klant zal deze verlopen tot het eind van het geboekt uur.

De klant kan ook sessies afzeggen.
Alles afgezegd langer dan 24h voor de sessie zal niet worden aangerekend

Alles tussen 24h en 6h voor de sessie zal de sessie aan 50% worden aangerekend
Alles afgezegd korter dan 6h voor de sessie zal de sessie aan 100% worden aangerekend
Laat de Trainer iets op tijd weten om dit te voorkomen

Als de klant toch een dwingende redenen heeft kan deze mits een bewijsstuk een vermindering krijgen
Alles afgezegd voor de sessie met bewijsstuk (zoals doktersattest, ...) zal niet worden aangerekend. 

De doktersattest dient een datum te hebben van voor de trainingssessie niet erna en een geldige reden waarom de klant niet naar de sessie kon om te voorkomen dat bevriende dokters papiertjes voorzien of als men naar de dokter voor andere redenen gaat deze extra erbij wordt gevraagd.

9. Aansprankelijkheid


Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training of online coaching, die deel uitmaken van ons aanbod diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

Grow 4 Health is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na personal training en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Grow 4 Health.


De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de deelnemer verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een dokter te raadplegen.

Grow 4 Heatlh kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van Grow 4 Health of van de diensten. Tevens is Grow 4 Health niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen.


Grow 4 Health en/of de dienstverlenende trainers zullen nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.


De verbintenis van Grow 4 Health is een inspanningsverbintenis. Grow 4 Health kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.

10. Intellectueel eigendom


Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de opdrachtgever dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van Grow 4 Health en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.


Grow 4 Health verleent aan de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door Grow 4 Health) recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.


Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor cliënt door Grow 4 Health is opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen Grow 4 Health.

11. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

12. Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Grow 4 Health en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

 

Grow 4 Health

Contact opnemen

Volgen

+32497689055

©2019 door Grow4Health.